Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Wakacje w MOA

0
SEANS W PLANETARIUM – Wstrzy­mane do czasu usu­nię­cia awarii 10 lipca do 25 sierp­nia (od ponie­działku – do  piątku) o godzi­nie 10:00 ...

Być jak Ignacy- etap IV

0
Ucznio­wie mieli oka­zję zro­zu­mieć zasadę dzia­ła­nia szy­frów pod­sta­wie­nio­wych, kodo­wali i roz­ko­do­wy­wali infor­ma­cje za pomo...

Wydarzenia na niebie – luty 2023

0
Luty to naj­krót­szy mie­siąc w roku, dla wielu czas ferii zimo­wych i odpo­czynku. Dla astro­no­mów dobry czas do obser­wa­cji noc­nego ...

BYĆ JAK IGNACY- etap III

0
Dru­żyna uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego zakoń­czyła III etap zma­gań w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla kół...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊