A A+ A++

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu w 2023 roku. Radni pozytywnie ocenili finanse powiatu, mimo deficytu wynoszącego ponad 76 milionów złotych.

Prezentacja Raportu o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2023 rok

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, przedstawiono szczegółowy Raport o stanie Powiatu za 2023 rok. Dokument zawierał kompleksową analizę działań i osiągnięć powiatu, co stanowiło podstawę do dalszych dyskusji i decyzji.

Pozytywna ocena radnych i udzielenie wotum zaufania

W wyniku analizy raportu, radni Powiatu Pruszkowskiego jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania. Ta decyzja podkreśla zaufanie, jakim darzą oni Zarząd za działania podejmowane w minionym roku. Wotum zaufania jest symbolicznym potwierdzeniem, że praca wykonana na rzecz powiatu była realizowana zgodnie z oczekiwaniami i w najlepszym interesie mieszkańców.

Budżet 2023: Dochody, wydatki i deficyt

W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo wykonanie budżetu za 2023 rok. Dochody ogółem wyniosły 263 734 393 zł, podczas gdy wydatki osiągnęły sumę 340 091 085 zł. Wynik budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 76 356 692 zł. Deficyt ten został pokryty z przychodów, w tym z zaciągniętych kredytów, nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Analiza finansowa i opinie ekspertów

Każdy z radnych przed głosowaniem miał możliwość zapoznania się z kluczowymi dokumentami finansowymi, które obejmowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie finansowe za 2023 rok, opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, informację o stanie mienia Powiatu Pruszkowskiego oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Wszystkie te dokumenty stanowiły solidną podstawę do oceny gospodarki finansowej powiatu.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu na 2023 rok. Wynik głosowania wyniósł 18 „za” i 4 „przeciw”, co świadczy o szerokim poparciu dla działań Zarządu w minionym roku. Absolutorium jest formalnym potwierdzeniem, że Zarząd prawidłowo realizował budżet i zarządzał finansami publicznymi.

Podziękowania i plany na przyszłość

Adrian Ejssymont, Starosta Pruszkowski, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu powiatu w 2023 roku, w tym Zarządowi Powiatu, radnym VI kadencji, pracownikom Starostwa i jednostek oraz służb powiatowych za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Wyraził także wdzięczność mieszkańcom za współpracę i aktywne uczestnictwo w życiu społeczności.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego powiatu w 2023 roku: Zarządowi Powiatu i Radnym VI kadencji, pracownikom Starostwa i jednostek oraz służb powiatowych za ich ciężką pracę i zaangażowanie, a Mieszkańcom za współpracę i aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności.

Otrzymanie wotum zaufania i absolutorium motywuje nas, Zarząd VII kadencji, do dalszej pracy na rzecz rozwoju powiatu pruszkowskiego. W nadchodzących miesiącach planujemy kontynuować rozpoczęte projekty oraz wprowadzać nowe inicjatywy, które przyczynią się do poprawy jakości życia naszych Mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej i uczynić nasz powiat miejscem, w którym żyje się bezpiecznie, komfortowo i po prostu dobrze

– podsumował Adrian Ejssymont, Starosta Pruszkowski.

Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułEdukacja ekologiczna przeciwko wykluczeniu społecznemu
Następny artykułRyan Reynolds niemal odstawił Deadpoola 3 na półkę. Film Marvela uratował jeden telefon od Hugh Jackmana