A A+ A++

Brzeg, dnia  9.07.2024 r.

G.6845.2.25.2024

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonej do oddania w najem

  1. Położenie, oznaczenie według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, opis i powierzchnia nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczony jest garaż blaszany nr 5 o pow. 18 m2, położony przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 829/5, o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: przechowywanie łodzi wykorzystanej do kontroli wód w powiecie brzeskim użytkowanej przez Społeczną Straż Rybacką powiatu brzeskiego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz najmu w kwocie 49,42 zł brutto płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

  1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Tryb bezprzetargowy – oddanie w najem na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole przy ulicy Malczewskiego 1, 45-031 Opole, KRS 0000051761, NIP 7541156361, z przeznaczeniem na przechowywanie łodzi wykorzystanej do kontroli wód w powiecie brzeskim przez Społeczną Straż Rybacką.

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.07.2024 r. do dnia 30.07.2024 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu.

Wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl/ w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułFentanyl zniknął z karetki. Skandal w łódzkim pogotowiu ratunkowym
Następny artykułWykaz do oddania w najem pomieszczenia biurowego