A A+ A++

Business Wire/Rimini Street, Inc.

Brazylijski sprzedawca detaliczny, firma Americanas, otrzymuje sprawdzone procesy i narzędzia oraz wiodące umowy SLA od Rimini Street w celu usprawnienia wydajności operacyjnej platform SAP ECC 6, S/4HANA i RISE, zyskując przewagę konkurencyjną i poprawę wyników biznesowych.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że Americanas Group wybrała Rimini Street i jej usługę Rimini Manage™ dla SAPdo obsługi, kontroli i prowadzenia obszernego, złożonego i nieustannie ewoluującego środowiska systemu SAP wykorzystywanego przez tę firmę o 95-letnim doświadczeniu w branży, obejmującego platformy firmowe, logistyczne i związane z działalnością e-commerce, a także ponad 1600 sklepów w Brazylii.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240607351874/pl/

„Wybór wysokiej klasy usług Rimini Street to jeden z elementów naszej strategii polegającej na doborze partnerów zdolnych do wzmocnienia naszych środowisk systemowych i umożliwienia nam poprawy wydajności operacyjnej i solidności prowadzonej działalności dzięki ciągłym udoskonaleniom. Liczymy, że Rimini Street przejmie istotne czynności i przyczyni się do realizacji naszej strategicznej wizji i długoterminowych planów. Stanowi to wyraz dyscypliny realizacyjnej Americanas, która leży w naszym DNA: dzięki jasnym wytycznym możemy szybko wdrażać nasze założenia” – wskazuje Sérgio Barros, dyrektor ds. technicznych w Americanas. – Dzięki partnerstwu z Rimini Street nasz wewnętrzny zespół informatyków zamiast codziennej obsługi systemów SAP i zarządzania nimi może skupić się na opracowaniu sposobów nawiązywania dialogu z klientami w drodze nowych, innowacyjnych doświadczeń zakupowych”.

Partnerstwo w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej i efektywności

Americanas pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumpcyjnym brazylijskich rodzin w prosty i nieskomplikowany sposób. Jej strategia handlowa opiera się na wielokanałowym modelu sprzedaży obejmującym rozległą sieć sklepów stacjonarnych w ponad 800 miastach kraju, a także aplikację Americanas oferującą wyjątkową możliwość wygodnego robienia zakupów.

“Wybraliśmy Rimini Street przede wszystkim w celu wzmocnienia naszych procesów informatycznych i zagwarantowania nie tylko postępowania zgodnie z najlepszymi praktykami, ale również stworzenia trwałych rozwiązań przyczyniających się do realizacji naszych celów w postaci poprawy działalności operacyjnej, przewagi konkurencyjnej i wyników finansowych” – powiedział Barros. – Na przykład zamiast marnowania zasobów, czasu i pieniędzy na rozwiązywanie nawracających problemów postanowiliśmy powierzyć identyfikację pierwotnych przyczyn specjalistycznym inżynierom z Rimini Street, aby móc rozwiązać te problemy raz, a dobrze”.

Rimini Street buduje i obsługuje nowe Centrum Doskonałości SAP

Infrastruktura informatyczna Americanas wykorzystuje solidną platformę SAP w zakresie ERP, handlu elektronicznego, reklamy i usług finansowych. W celu wsparcia obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych Americanas wymaga nadzwyczajnej sprawności i solidności całej krytycznej architektury SAP obejmującej platformy SAP ECC 6, S/4HANA oraz RISE.

Rimini Street pomaga Americanas w zaspokojeniu tych potrzeb i zapewnieniu wysokiej dostępności funkcji systemu SAP dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu Rimini Street odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację nowego zarządzania w ramach całego środowiska SAP za pomocą nowo stworzonego i obsługiwanego Centrum Doskonałości SAP (SAP CoE). Umożliwia to wdrożenie nowych procedur zarządzania i nadzoru, bardziej klarownych strategii operacyjnych, zoptymalizowanych procesów, wydajniejszych narzędzi wsparcia, precyzyjniejszych zabezpieczeń, monitoringu procesów i usprawnionej kontroli jakości, a także bardziej zdecydowaną koncentrację na ograniczeniu kosztów operacyjnych.

“Dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd sprzedawcy detaliczni i inne organizacje borykają się z presją skłaniającą ich do ponownego przemyślenia aktualnej infrastruktury informatycznej pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb z myślą o zapewnieniu elastyczności operacyjnej i optymalizacji zasobów, czasu i kosztów w dziedzinie IT, aby umożliwić zwiększenie przewagi konkurencyjnej i poprawę wyników operacyjnych” – stwierdziła Edenize Maron, wiceprezes grupy Rimini Street na region Ameryki Łacińskiej. – Jesteśmy dumni ze współpracy z kultową marką Americanas; podobnie jak w przypadku wszystkich klientów, misją Rimini Street w zakresie Americanas jest zapewnienie specjalistycznego i niezależnego od dostawcy oprogramowania partnerstwa skoncentrowanego na poprawie obsługi systemów i optymalizacji zasobów, czasu i kosztów. Realizujemy tę misję, budując i obsługując nowe SAP CoE, pragnąc nadzorować działalność operacyjną, wdrażane optymalizacje i niezbędne zmiany, aby Americanas mogła skupić się na obecnych i przyszłych oczekiwaniach klientów oraz osiągnięciu celów w zakresie przewagi konkurencyjnej i poprawy wyników biznesowych”.

Poznaj pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle, Salesforce i VMware, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240607351874/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPrzed rozpoczęciem sportowego lata TCL Europe prezentuje programy współpracy z europejskimi klubami piłkarskimi