A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I. Przychody ze sprzedaży 1 075 311 750 667 234 923 160 125 II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 206 867 176 446 45 194 37 638 III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 162 432 180 565 35 486 38 516 IV. Zysk / (strata) netto 121 598 143 440 26 565 30 597 V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 116 430 138 158 25 436 29 471 VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 293 276 29 263 019 29 293 276 29 263 019 VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 3,97 4,72 0,87 1,01 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 317 841 203 957 69 439 43 506 IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -180 795 -59 344 -39 498 -12 659 X. Przepływy netto z działalności finansowej -74 678 -67 087 -16 315 -14 310 XI. Przepływy pieniężne netto razem 62 368 77 526 13 625 16 537 XII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 60 329 83 077 13 180 17 721 XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022 XIV. Aktywa razem 2 067 650 2 010 836 446 037 428 759 XV. Aktywa trwałe 1 530 315 1 533 609 330 122 327 002 XVI. Aktywa obrotowe 537 335 477 227 115 915 101 756 XVII. Zobowiązania długoterminowe 657 634 641 903 141 866 136 869 XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 516 909 446 064 111 509 95 112 XIX. Kapitał własny 893 107 922 869 192 663 196 778 XX. Kapitał zakładowy 1 465 1 464 316 312 XXI. Udziały niedające kontroli 32 757 52 838 7 066 11 266 XXII. Liczba akcji (w szt.) 29 298 814 29 284 372 29 298 814 29 284 372 XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 30,48 31,51 6,58 6,72 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW XXIV. Przychody ze sprzedaży – – – – XXV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 42 418 72 380 9 267 15 439 XXVI. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 47 111 77 381 10 292 16 506 XXVII. Zysk /(strata) netto 47 417 77 371 10 359 16 504 XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 293 276 29 263 019 29 293 276 29 263 019 XXIX. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 1,62 2,64 0,35 0,56 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH XXX. Przepływy netto z działalności operacyjnej 99 506 34 251 21 739 7 306 XXXI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (16 459) 8 635 (3 596) 1 842 XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej (75 237) (36 801) (16 437) (7 850) XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 7 810 6 085 1 706 1 298 XXXIV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022 XXXV. Aktywa razem 428 589 462 364 96 306 98 587 XXXVI. Aktywa trwałe 395 728 382 590 88 922 81 577 XXXVII. Aktywa obrotowe 32 861 79 774 7 384 17 010 XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 15 942 18 768 3 582 4 002 XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 8 181 12 456 1 838 2 656 XL. Kapitał własny 404 466 431 140 90 885 91 929 XLI. Kapitał podstawowy 1 465 1 464 329 312 XLII. Liczba akcji (w szt.) 29 298 814 29 284 372 29 298 814 29 284 372 XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 13,80 14,72 3,10 3,14 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułTRIGGO S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze