A A+ A++

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównej/go Księgowej/go
Domu Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej działając na podstawie art.11 ust.1, art
13 ust 1i ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008
roku Nr 224 poz 1458 z póź. zm.)ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu na wolne stanowisko
pracy.
Nazwa i adres jednostki:
Dom Pomocy Społecznej
Ruda Różaniecka 53
37-613 Ruda Różaniecka
Określenie stanowiska pracy:

 • stanowisko urzędnicze kierownicze Głównej/go Księgowej/go
 • wymiar czasu pracy – pełny etat w godzinach 730 –
  1530
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
  Wymagania związane ze stanowiskiem
  Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.
 1. ze zm.), następujące wymagania
  I. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
  Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
  dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
  głównego księgowego,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków: –
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadana co
  najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadana co najmniej 6-letnia
  praktyka w księgowości,
  c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  wydanego na podstawie odrębnych przepisów
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy
  II. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów
  wykonawczych
 2. znajomość przepisów podatkowych
 3. znajomość przepisów płacowych
 4. znajomość przepisów ZUS
 5. znajomość przepisów KPA
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym
 7. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
 8. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 9. znajomość ustawy przepisów o pomocy społecznej
 10. znajomość obsługi komputera, programów finansowo – księgowych i bankowości elektronicznej
 11. znajomość struktury oraz podstaw prawnych działalności DPS
 12. komunikatywność, rzetelność, wysokie umiejętności interpersonalne
 13. samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia
 14. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 15. Odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 16. Mile widziane doświadczenie w księgowości w jednostce sfery budżetowej, w tym również w
  jednostce pomocy społecznej.
  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 17. Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej jednostki oraz realizacja planu finansowego DPS Ruda
  Różaniecka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • bieżąca analiza wykonania planu finansowego jednostki
 • przygotowywanie zmian w planie finansowym jednostki w granicach upoważnień do dokonywania
  takich zmian
 • przygotowywanie projektu planu finansowego jednostki, ustalonego przez Dyrektora Domu zgodnie
  z wytycznymi Rady i Zarządu Powiatu w szczególności w zakresie i terminach wynikających z
  obowiązujących przepisów i przedmiotowych uchwał, przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia
 • przygotowanie planu finansowego jednostki, ustalonego przez Dyrektora Domu- na podstawie
  informacji o kwotach wynikających z podjętej uchwały budżetowej powiatu na dany rok i
  przedkładanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Domu
 • prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków w zakresie planów, harmonogramów oraz
  sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz
  regulacjami wewnętrznymi jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
  finansowym DPS
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
  gospodarczych i finansowych
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie rachunkowości oraz ich
  zmian
 • nadzór nad gospodarką kasową
 • wnioskowanie o przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostce, o powoływanie komisji
  inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji.
  Szczegółowy zakres zadań określa zakres czynności do w/w stanowiska.
  IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
  niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
  osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  V. Wysokość wynagrodzenia
  Głównej/go Księgowej/go zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2022 Dyrektora Domu
  Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
  ujednoliconego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników DPS w Rudzie Różanieckiej .
  VI. Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór 3
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
  na stanowisko Głównej/go Księgowe/go/ Domu Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka wraz z
  oświadczeniem o gotowości do podjęcia pracy- wzór 4
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór 1
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe – wzór 2
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym naborem
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych ze
  stanowiskiem pracy
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
  dokumentach aplikacyjnych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Ruda
  Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka w celu realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na
  przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej
  archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Zostałam/em poinformowany, iż zgoda może
  zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie”.
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy, jest
  zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  Uwaga: W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż
  pracy lub niezbędne kwalifikacje w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez certyfikowane biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
  VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym czytelnie adresem zwrotnym i
  dopiskiem”Nabór na stanowisko Głównej/go Księgowej/go Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
  Różanieckiej” w terminie do dnia 09 lutego 2023 roku na adres ;
  Dom Pomocy Społecznej 37-613 Ruda Różaniecka lub osobiście w w/w terminie do godz. 15.30
  w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.
  VIII. Informacje dodatkowe:
  Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które nie
  wpłyną lub nie zostaną złożone w terminie wyżej wskazanym nie będą rozpatrywane.
  Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej na kopercie oznakowanej jak wyżej,
  wpisuje datę wpływu( w przypadku przesłania oferty pocztą za datę wpływu uważa się datę doręczenia
  przesyłki do Domu Pomocy w Rudzie Różanieckiej).
  IX. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie
  objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.

X. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w pkt.VI ogłoszenia i tym
samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP oraz na
tablicy informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.
XI. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie powiadomieni o
rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnej , celem przeprowadzania dalszego etapu naboru.
XII. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy
informacyjnej DPS Ruda Różaniecka.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
XIII. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostaną
odesłane pocztą.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Kandydata na stanowisko pracy objęte naborem informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
  reprezentowany przez Dyrektora, adres: Ruda Różaniecka53,37-613 Ruda Różaniecka tel.: 16-6319615.
 2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony
  Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, pod
  numerem telefonu 16-6248661, jak również poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c wspomnianego powyżej
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
  2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w celach związanych przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz po
  zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celu przeprowadzenia procesu
  rekrutacji.

wynagrodzenie miesięczne brutto od 5 000 zł do 8 000 zł,

 • wynagrodzenie dodatkowe tzw. „13”,
 • prawo do nagrody rocznej,
 • nagrody jubileuszowe zgodne z regulaminem wynagradzania,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Szczegóły ogłoszenia: http://dps-rudarozaniecka.pl/nabory-na-wolne-stanowiska

Kontakt tel.: 16 631 96 15.

DPS Ruda Różaniecka

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułKarkonoskie gminy podpisały umowy w programie “Ciepłe Mieszkanie”
Następny artykułInterpelacja poselska w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych