Zdecyduj sam, używając filtrów jakie wiadomości chcesz oglądać.
Pokaż filtracje

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji kultury

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed rozwiązaniem umowy

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Mały ZUS plus wpływa na wysokość świadczeń z FUS

0
Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek, potocznie zwanej mały ZUS plus. Jest to kolejna już ulga, z...

Wystawianie faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r. w świetle interpretacji KIS

0
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ wyjaśnił, w...

Likwidator a odpowiedzialność za długi spółki

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Jak uregulować podatek z PIT za 2019 r.?

0
PIT za 2019 r. trzeba wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy. Wymaganą kwotę może uregulować za podatnika członek najbliższej rodziny...

Korekta przychodu podatkowego w związku ze zwrotem towaru

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Odsetki od kredytu inwestycyjnego

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

0
Pracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jes...

Termin odliczenia VAT przy dostawie towarów w częściach

0
Prawo do odliczenia VAT powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek ...

Pobór zaliczki na wniosek pracownika

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Informacja o okresach zatrudnienia w sprawie o rentę rodzinną

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Łatwiej uzyskać licencję na przewóz taksówkami

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Rozliczenie w pdof prywatnych laptopów pracowników

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Kary umowne a koszty podatkowe

0
Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego strony w zawartej umowie mogą ustanowić kary umowne. Na g...

Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

0
Deklarację podatkową zawierającą błąd można poprawić poprzez złożenie jej nowej - skorygowanej - wersji. W niektórych przypadkach poprawk...

Utrata w ciągu roku prawa do stosowania 9% stawki CIT

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Usługi przechowywania instrumentów finansowych - interpretacja ogólna MF

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

0
Sprzedaż przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą rzeczy ruchomych, w okolicznościach przewidzianych w ustawie o pdof, skutkuj...

Konsekwencje przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

0
Indywidualna działalność może być przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową w ramach procedury uregulowanej w przepisach K.s.h. Zgo...

Ujęcie straty w towarach handlowych

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Nagroda jubileuszowa w formie rzeczowej wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Pełnomocnik do prowadzenia spraw podatkowych

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Termin złożenia zeznań PIT za 2019 r.

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Faktury korygujące - rozliczanie VAT przez nabywcę

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Dotacje na projekty B+R realizowane wspólnie z jednostkami naukowymi

0
Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego z PO IR może być udzielone wyłącznie na projekt z regionów słabiej rozwini...

Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika

0
Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca ocenia, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, a pra...

Weryfikacja uprawnień do 13. emerytury za 2019 r.

0
W 2019 r. emerytom i rencistom oraz innym wskazanym przez ustawodawcę osobom zostało z urzędu wypłacone (co do zasady w terminie płatnośc...

Zmiany w VAT dotyczące robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem

0
W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 r. na potrzeby VAT zacznie obowiązywać klasyfikacja PKWiU 2015, konieczne było "przełożenie" powoł...

Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK

0
Stopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obc...

Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plus

0
Opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przez przedsiębiorców, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują n...

Amortyzacja środka trwałego w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

0
W połowie 2019 r. dokonaliśmy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100.000 zł w odniesieniu do środka trwałego, którego warto...

Opłata za informacje o przetwarzaniu danych

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Sposób na kary umowne

0
Już na etapie zawierania umowy strony mogą obwarować brak wykonania zobowiązania niepieniężnego, czy też jego nienależyte wykonanie, obow...

Sprzedaż towaru po likwidacji firmy

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Doręczanie pism na skrytkę pocztową

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Kontrola pracownika przez pracodawcę a regulacje RODO

0
Pracodawca z racji przysługujących mu uprawnień może w pewnych okolicznościach i po spełnieniu określonych warunków monitorować niektóre ...

Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Powrót do zwolnienia z VAT w 2020 r.

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Przedsiębiorcy bez szans na zdjęcie blokady konta bankowego

0
Rośnie liczba blokad rachunków bankowych stosowanych w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. ...

Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmę

0
Zdarza się, że przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega w ZUS obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnem...

Koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat

0
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się". Pamiętaj,...

Report a Problem with Station:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊