A A+ A++

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Publikacja informacji o stanie stosowania przez spółkę zasad zawartych w „DPSN 2021” wynika ze zmian w zakresie stosowania/zmian w komentarzach do zasad: 2.1, 2.2, 2.11.3, 4.8, 4.9.1.

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi komunikację z uczestnikami szeroko pojętego rynku kapitałowego, zamieszczając na swojej stronie internetowej najważniejsze informacje o Spółce, w tym wszystkie informacje rekomendowane we Wskazówkach Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Komunikacja z uczestnikami rynku oraz mediami następuje ponadto poprzez komunikaty prasowe, wideokomentarze członków zarządu i menadżerów Spółki oraz innego rodzaju formy przekazu, udostępniane na stronie korporacyjnej GPW oraz w kanałach mediów społecznościowych, w języku polskim i angielskim. GPW jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, webinarów i warsztatów, podczas których informuje o prowadzonych przedsięwzięciach i postępach w realizacji projektów. Spółka dba o to, by stosowane przez nią rozwiązania i narzędzia komunikacji były jak najlepiej dostosowane do tematyki i adresatów.

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W grudniu 2021 roku GPW przyjęła i opublikowała strategię ESG, która jest obecnie realizowana. Najważniejsze założenia strategii ESG dostępne są pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Startegia_ESG_Grupy_Kapitalowej_GPW.pdf

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
GPW posiada dedykowane polityki wewnętrzne w zakresie działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu z określonymi grupami interesariuszy, relacji z klientami. Ponadto W 2021 r. Spółka opublikowała strategię ESG, której jednym z filarów są kwestie społeczne. Informacje na temat działań w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Spółki z zakładce ESG https://www.gpw.pl/esg-gpw, a także są publikowane w rocznym Sprawozdaniu z Działalności Zarządu GPW oraz w raporcie zintegrowanym Spółki.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamieściła na stronie internetowej Strategię GPW#2022 przyjętą w 2018 r. w zakładce https://www.gpw.pl/pl-spolka-strategia-i-misja, corocznie Spółka opisuje realizację Strategii w Sprawozdaniu Zarządu z działalności oraz w raportach zintegrowanych. Dodatkowo Spółka komunikuje realizację Strategii na spotkaniach dotyczących wyników okresowych Spółki. Ponadto w 2021 r. Spółka opublikowała strategię ESG, która jest obecnie realizowana. Informacje na temat działań w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Spółki z zakładce ESG https://www.gpw.pl/esg-gpw, a także są publikowane w rocznym Sprawozdaniu z Działalności Zarządu GPW oraz w raporcie zintegrowanym Spółki.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W grudniu 2021 roku GPW opublikowała strategię ESG, która uwzględnia mierzalne cele środowiskowe uwzględniające wpływ na zmianę klimatu. Strategia określa ambicje i cele GK GPW, ramy i strukturę zarządzania ESG w GK GPW oraz sposób raportowania stanu realizacji Strategii. Informacje na temat działań w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Spółki z zakładce ESG https://www.gpw.pl/esg-gpw, a także są publikowane w rocznym Sprawozdaniu z Działalności Zarządu GPW oraz w raporcie zintegrowanym Spółki.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W obowiązującym w GPW Regulaminie Wynagradzania zwartościowane stanowiska pracy zostały przypisane do poziomów zaszeregowania płac, wyodrębniając dodatkowo obszar IT. Wskaźnik równości wynagrodzenia w niektórych grupach taryfikatora jest wyższy w odniesieniu do kobiet, a w innych wyższy w odniesieniu do mężczyzn. Odchylenia wynagrodzeń są odzwierciedleniem oceny rocznej pracowników, która ma wpływ na wysokość płacy zasadniczej w przyszłych okresach. Analiza stanowisk pozwala stwierdzić, że osoby z takimi samymi kompetencjami są wynagradzane na porównywalnym poziomie, a ewentualne faktyczne różnice pozostają bez związku z płcią poszczególnych pracowników.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Zasada jest stosowana.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka raz na kwartał organizuje spotkania dla inwestorów, zapraszając na nie akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas tych spotkań zarząd Spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Wszystkie spotkania są także dostępne online, a nagrania z tych spotkań są publikowane w na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/pl-ri-prezentacje. Dodatkowo Spółka organizuje czaty w formule online dedykowane inwestorom indywidulanym, a zapisy czatów są publikowane na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/pl-ri-prezentacje oraz https://www.gpw.pl/pl-ri-faq.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Na stronie internetowej GPW w sekcji Relacji Inwestorskich https://www.gpw.pl/pl-ri-kontakt podany jest bezpośredni kontakt e-mailowy i telefoniczny do Zespołu Relacji Inwestorskich, wraz z danymi osób obsługujących Relacje Inwestorskie. Zgodnie z przyjętą polityką Relacji Inwestorskich, odpowiedzi na pytania zadawane mailowo lub telefonicznie udzielane są niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu otrzymania zapytania. W szczególnych sytuacjach GPW zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu, po uprzednim poinformowaniu o tym zainteresowanej osoby.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
GPW posiada stosowne polityki, przyjęte przez organy dokonujące wyboru osób w skład, odpowiednio, zarządu i rady nadzorczej. Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu Giełdy, przyjęta przez Radę Giełdy, określa kryteria różnorodności, tj. wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz płeć. W celu osiągnięcia docelowego składu zarządu zgodnego z przyjętą polityką w polityce określone zostały zasady doboru składu osobowego Zarządu Giełdy. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 23 czerwca 2022 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu Członków Rady Giełdy i Prezesa Zarządu Giełdy.
Należy jednocześnie wskazać, że od czasu wejścia w życie DPSN2021, a także przyjęcia przez walne zgromadzenie Spółki polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, nie zakończyła się kadencja rady nadzorczej rozpoczęta przed ww. zdarzeniami, tak więc przyjęta polityka będzie wdrażana wraz z wyborem składu rady nadzorczej kolejnej kadencji. Zarząd Spółki wybrany w 2022 roku na kolejną kadencję wypełnia natomiast wymogi różnorodności, w tym wymóg zapewnienia min. 30% udziału w zarządzie płci niedoreprezentowanej. Powyższy stan faktyczny pozwala na przyjęcie podejścia zgodnego ze Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (wersja 2. z 29.07.2021 r.) i uznania, że Spółka stosuje zasadę 2.1.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zarząd Giełdy obecnie trwającej kadencji, która rozpoczęła się w 2022 r., jest czteroosobowy, udział kobiet w Zarządzie wynosi 50%. W składzie siedmioosobowej Rady Giełdy wskaźnik udziału kobiet wynosi obecnie 14,3%, jednak Rada Giełdy obecnej kadencji została wybrana przed wejściem w życie DPSN2021 oraz przyjęciem przez Walne Zgromadzenie „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Kierując się w szczególności interpretacją zasady 2.2., zawartą we Wskazówkach komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, zgodnie z którą „(…) nie jest intencją autorów DPSN2021, by z wdrożeniem zasady 2.2. wiązała się konieczność “przerywania” kadencji obecnych organów spółki w trakcie ich trwania, osiągnięcie minimalnego udziału powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie tj. po zakończeniu kadencji obecnych organów. (…) Realizacja zasady zobowiązującej osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki do zapewnienia różnorodności tych organów oznacza, że osoby te powinny kierować się tą zasadą, a więc w praktyce założeniami przyjętej polityki, przy każdym wyborze do składu organu, dokonywanym po dacie wejścia w życie DPSN2021”, należy stwierdzić, że Spółka stosuje zasadę 2.2.

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Giełdy oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Zarządu Giełdy, odpowiednio uchwały Rady Giełdy oraz uchwały Zarządu Giełdy podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Giełdy oraz § 3 ust. 6 Regulaminu Zarządu Giełdy, odpowiednio Członkowie Rady Giełdy oraz Zarządu Giełdy głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, dla wszystkich Członków Zarządu Giełdy pełnienie funkcji w Zarządzie Giełdy stanowi główny obszar aktywności zawodowej. Dodatkowo w zakresie ograniczeń co do pełnienia funkcji w organach innych podmiotów Członkowie Zarządu Giełdy podlegają właściwym przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a warunki spełnienia wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków przez ww. osoby określają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji. Szczegółowe warunki dodatkowej aktywności zawodowej Członków Zarządu Giełdy określone są w dokumencie „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rada Giełdy na podstawie składanych przez Członków Zarządu oświadczeń i dokumentów stwierdza spełnianie przez wszystkich Członków Zarządu ww. wymogów.

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 22 Statutu GPW członkowie Zarządu Giełdy mogą sprawować funkcję we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W odniesieniu do Spółki, jako spółki prowadzącej rynek regulowany o istotnym znaczeniu, treść zasady 2.8 jest skorelowana z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Roczne sprawozdania Rady Giełdy, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zawierają informacje na temat składu Rady i jej Komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Giełdy spełniają kryteria niezależności określone w Statucie, tj. określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy (DPSN2021). W Sprawozdaniu Rady Giełdy jest wskazane którzy spośród członków Rady Giełdy nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Sprawozdanie zawiera również informacje na temat składu Rady Giełdy w kontekście jej różnorodności. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 23 czerwca 2022 r. uchwałę w sprawie zmian Statutu GPW. Do kompetencji Rady Giełdy dodano składanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Giełdy zgodnego z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Roczne Sprawozdania Rady Giełdy przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zawierają tematy, którymi zajmowała się Rada Giełdy w danym roku. Ponadto Sprawozdania z działalności poszczególnych Komitetów Rady Giełdy w danym roku stanowią załączniki do tego Sprawozdania.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W celu sformalizowania nowego podejścia do dokonywania oceny sytuacji spółki, wynikającego z niniejszej zasady, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 18 Statutu, polegającej na wprowadzeniu wymogu dokonywania przez Radę Giełdy oceny w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie Rady Giełdy zawiera ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez GPW i GK GPW na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., wraz z zestawieniem tych wydatków. Ocena ta jest dokonywana w ramach oceny prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Sprawozdanie Rady Giełdy zawiera informację na temat stopnia realizacji polityk różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W spółce funkcjonują wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za audyt wewnętrzny (Dział Audytu Wewnętrznego), a także zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Dział Compliance i Ryzyka).

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W ramach struktury organizacyjnej GPW jest powołany Dział Audytu Wewnętrznego. Dział Audytu Wewnętrznego jest zobowiązany do stosowania Podstawowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Standardów i Definicji Audytu Wewnętrznego.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Podstawą wynagrodzenia są kryteria jakościowe, w tym realizacja planów audytów/kontroli wewnętrznych, a roczne wyniki Spółki jedynie w niewielkim stopniu wpływają na jego wysokość.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.

3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Zasada jest stosowana.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z Regulaminem Audytu Wewnętrznego osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny przedkłada organom korporacyjnym GPW roczne sprawozdania z działalności, na które składają się informacje na temat stopnia realizacji planu audytów oraz samooceny działalności pod kątem zgodności ze Standardami oraz Kodeksem etyki. Wyniki audytów wewnętrznych planowych i doraźnych są na bieżąco przekazywane zarządowi oraz Radzie Giełdy.
W przypadku zidentyfikowanych istotnych naruszeń, które powodują lub mogą powodować ryzyko sankcji prawnych, znacznych strat finansowych lub istotnie wpływać na reputację i wizerunek, dyrektor Działu Compliance i Ryzyka niezwłocznie informuje o tym fakcie zarząd, a następnie Radę Giełdy. Raz w roku dyrektor Działu Compliance i Ryzyka sporządza Raport z obszaru zarządzania zgodnością oraz ryzykiem i przedkłada go zarządowi oraz Radzie Giełdy, za pośrednictwem Komitetu Audytu.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Rada Giełdy zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykiem w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” monitoruje system zarządzania ryzykiem w GPW. Rada Giełdy zatwierdza również przyjętą przez Zarząd Giełdy strategię zarządzania ryzykiem w GPW. W ramach monitorowania systemu zarządzania ryzykiem Rada Giełdy otrzymuje co najmniej raz w roku sprawozdanie Zarządu Giełdy zawierające informacje dotyczące realizacji Strategii. Rada Giełdy otrzymuje również roczne raporty z działalności Działu Compliance i Ryzyka oraz raport z pełnienia funkcji audytu wewnętrznego.
Komitet Audytu monitoruje skuteczność i adekwatność systemu zarządzania ryzykiem, jak również dokonuje oceny rocznego raportu z pełnienia funkcji audytu wewnętrznego.
Rada Giełdy rokrocznie dokonuje oceny spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Okresowo Rada dokonuje przeglądu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu kontroli i compliance, a także wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Rada Giełdy każdego roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu dokument będący oceną sytuacji GPW w danym roku. z uwzględnieniem m.in. oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka zamierza zlecać podmiotowi zewnętrznemu przegląd funkcji audytu wewnętrznego, nie rzadziej niż zostało to wskazane w niniejszej zasadzie, licząc od daty wejścia w życie DPSN2021.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki Giełda umożliwia udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczana jest informacja o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.gpw.pl/dokumenty-korporacyjne.

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wyznaczając termin Walnego Zgromadzenia, Giełda unika terminów przypadających w okresach okołoświątecznych. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie GPW, na Sali Notowań, zdolnej pomieścić wielu akcjonariuszy. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała ta powinna wskazywać termin wznowienia przerwanych obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten nie może ograniczać lub uniemożliwiać udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu GPW Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Obrady Walnych Zgromadzeń są transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, rejestrowane i upubliczniane na stronie http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie. Informacja taka jest każdorazowo zamieszczana w ogłoszeniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanych w sekcji O Spółce – Walne Zgromadzenie https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie oraz raportem bieżącym w zakładce Relacji Inwestorskich https://www.gpw.pl/pl-ri-raporty.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie określono terminu zgłaszania przez akcjonariuszy projektów uchwał przez akcjonariuszy spółki.

Stosowna informacja dotycząca zgłaszania przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem projektów uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia – jest każdorazowo uwzględniana w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tak aby akcjonariusze mieli wiedzę na temat tego, w jakim terminie powinni zgłaszać projekty uchwał walnego zgromadzenia, tak aby umożliwić spółce stosowanie zasady 4.8.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie określono terminu zgłaszania kandydatów do rady nadzorczej, z wyjątkiem zgłoszeń kandydatów powoływanych na członków Rady Giełdy przez Walne Zgromadzenie w trybie § 13 ust. 3 i 4 Statutu Giełdy.

Stosowna informacja dotycząca wymogu zgłaszania kandydatów do rady nadzorczej w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem – jest każdorazowo uwzględniana w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Jeśli Walne Zgromadzenie Giełdy przewiduje zmiany w składzie Rady Giełdy, każdorazowo na stronie internetowej Spółki zamieszczane są wzory oświadczeń dla kandydatów na członków Rady Giełdy, które należy złożyć, w tym oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w zasadach ładu korporacyjnego wydanych na podstawie Regulaminu Giełdy (DPSN2021).

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Uchwałą ZWZ z dnia 21 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania DPSN2021, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Giełdy członkowie Rady Giełdy oraz Zarządu Giełdy powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu Giełdy i Rady Giełdy uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Uchwałą ZWZ z dnia 21 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania DPSN2021, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Uchwałą ZWZ z dnia 21 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania DPSN2021, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
GPW posiada politykę dywidendową: https://www.gpw.pl/pl-ri-dywidenda i od chwili uzyskania statusu spółki publicznej regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom.

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Regulamin Rady Giełdy określa sposób postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Giełdy a GPW. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu członek Rady Giełdy powinien poinformować o tym Radę Giełdy oraz Dział Compliance i Ryzyka, a także wyłączyć się z dyskusji i procesu podejmowania decyzji.
W przypadku Zarządu Giełdy kwestia ta jest uregulowana Regulaminem Zarządu Giełdy. Członek Zarządu jest zobowiązany do bezzwłocznego powstrzymania się od zaangażowania w proces decyzyjny w sprawie, w której może zaistnieć lub zaistniał konflikt interesów. Członkowie Zarządu Giełdy informują Dział Compliance i Ryzyka o każdym potencjalnym lub rzeczywistym Konflikcie Interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z § 11 i § 16 Regulaminu Rady Giełdy oraz § 3 i § 6 Regulaminu Zarządu Giełdy, odpowiednio członkowie Rady Giełdy i członkowie Zarządu Giełdy mają możliwość zgłaszania zdań odrębnych, które powinny zostać odnotowane w protokołach.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 23 Statutu Spółki Rada Giełdy wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Dotychczas Giełda nie nabywała akcji własnych, jednak jeżeli w przyszłości taka sytuacja będzie mieć miejsce, nabycie akcji własnych odbędzie się z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy GPW.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada znajduje odzwierciedlenie w § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Giełdy. Do kompetencji Rady Giełdy należy dokonywanie oceny, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych w przypadku, gdy transakcja Giełdy z podmiotem powiązanym wymaga zgody Rady Giełdy lub Walnego Zgromadzenia.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada znajduje odzwierciedlenie w § 3 ust. 5 Regulaminu Rady Giełdy. Do kompetencji Rady Giełdy należy sporządzanie opinii na temat zasadności zawarcia przez Giełdę transakcji z podmiotem powiązanym, w przypadku gdy transakcja wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Dokonywanie oceny, o której mowa w zasadzie 5.5. uregulowane jest w § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Giełdy.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wszystkie projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Giełdy oraz wnioski Zarządu Giełdy są przekazywane wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia raportem bieżącym oraz równolegle publikowane na stronie internetowej Spółki. Taka zasada będzie również stosowana w przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie decyzji w sprawie zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym.

WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Warunki wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego GPW, określane są w oparciu o właściwe uchwały Walnego Zgromadzenia, uwzględniające postanowienia ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zgodnie z przyjętymi zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, wynagrodzenie Zarządu Giełdy w części zmiennej zależne jest od realizacji celów zarządczych, stanowiących w szczególności o wzroście wartości Spółki, wyników niefinansowych, realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Część zmienna wynagrodzenia w danym roku finansowym jest częściowo uzależniona od realizacji założonych wyników finansowych.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W GPW nie funkcjonuje program opcji menadżerskich. Jeżeli jednak w przyszłości taki program będzie wprowadzany, to zostanie on skonstruowany z uwzględnieniem tej zasady.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wynagrodzenie Rady Giełdy nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Giełdy została ustalona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wynagrodzenie członków Rady Giełdy jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji. (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej i jej Komitetom).

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie stałe, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Rady Giełdy nie jest uzależnione od krótkoterminowych wyników Spółki.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułЗСУ уразили пункти управління, склад БК та артпідрозділ РФ – Генштаб
Następny artykułCo na to Tusk? Schetyna punktuje koncepcję jednej listy!