A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody operacyjne 48 544 2 143 11 042 499 II. Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych -2 560 2 842 -582 661 III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 608 -65 366 -15 IV. Zysk (strata) brutto 2 621 -2 903 596 -675 V. Zysk (strata) netto 2 245 -3 435 511 -799 VI. Aktywa razem 249 591 310 713 54 827 72 963 VII. Zobowiązania razem 118 915 182 282 26 122 42 804 VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 79 862 124 258 17 543 29 179 IX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 130 675 128 430 28 705 30 159 X. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 191 11 963 XI. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 166 10 136 10 166 XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,89 12,63 2,83 2,97 XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,22 -0,34 0,05 -0,08 XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 856 -1 055 2 469 -245 XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 -67 -14 -16 XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 250 -4 482 -4 606 -1 043 XVII. Przepływy pieniężne netto razem -9 454 -5 604 -2 150 -1 304 Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego XVIII. Przychody operacyjne 1 128 998 257 232 XIX. Koszt własny sprzedaży -205 -273 -47 -64 XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -776 -1 004 -177 -234 XXI. Zysk (strata) brutto -3 666 -5 542 -834 -1 289 XXII. Zysk (strata) netto -3 403 -5 874 -774 -1 367 XXIII. Aktywa razem 221 952 237 862 48 756 55 856 XXIV. Zobowiązania razem 142 694 155 201 31 345 36 445 XXV. w tym zobowiązania krótkoterminowe 104 307 97 513 22 913 22 898 XXVI. Kapitał własny 79 258 82 661 17 411 19 411 XXVII. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 191 11 963 XXVIII. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 166 10 136 10 166 XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 7,82 8,13 1,78 1,91 XXX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,34 -0,58 -0,08 -0,13 XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 498 3 860 2 615 898 XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 580 13 609 587 3 167 XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 246 -18 930 -3 695 -4 405

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 kwartału 2020 oraz na koniec 1 kwartału 2019 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3963 i 4,2978 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2020 i 31 grudnia
2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,5523 i
4,2585 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy(*) w danych porównawczych za 1
kwartał 2019 uwzględniono efekt scalenia akcji w stosunku 10 do 1

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykułCPD S.A.: Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
Następny artykułRAFAKO: Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku.