A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży 295 815  253 091  62 933  54 461  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 987) (22 713) (1 061) (4 887) III. Zysk (strata) brutto 32 738  (34 890) 6 965  (7 508) IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 564  (31 804) 6 928  (6 844) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 529  2 775  10 750  597  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 188  (16 771) 40  (3 609) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 210  (22 191) 1 534  (4 775) VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 57 927  (36 187) 12 324  (7 787) IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831  X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,70  (0,68) 0,15  (0,15) . XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na XII. . 2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31 XIII. Aktywa razem 2 142 900  1 793 073  458 325  382 326  XIV. Zobowiązania długoterminowe 781 759  708 555  167 203  151 081  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 542 832  410 494  116 101  87 527  XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 706 581  674 123  151 124  143 739  XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  9 963  9 932  XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,17  14,47  3,24  3,09  Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego XX. 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) 1 kwartał(y) XXI. narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/ XXII. 2023 okres od 2022 okres od 2023 okres od 2022 okres od XXIII. 2023-01-01 2022-01-01 2023-01-01 2022-01-01 XXIV. 2023-03-31 2022-03-31 2023-03-31 2022-03-31 XXV. Przychody netto ze sprzedaży 91 256  87 017  19 414  18 725  XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 843) (18 389) (5 072) (3 957) XXVII. Zysk (strata) brutto (24 924) (19 282) (5 302) (4 149) XXVIII. Zysk (strata) netto (20 211) (16 925) (4 300) (3 642) XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 951  (19 214) 415  (4 135) XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 506) (5 446) (10 745) (1 172) XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 919  (7 469) 8 918  (1 607) XXXII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (6 636) (32 129) (1 412) (6 914) XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831  XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,43) (0,36) (0,09) (0,08) . XXXV. bilans na bilans na bilans na bilans na XXXVI. 2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31 XXXVII. Aktywa razem 995 749  979 234  212 972  208 796  XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 35 595  39 973  7 613  8 523  XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 182 453  141 349  39 023  30 139  XL. Kapitał własny 777 701  797 912  166 335  170 134  XLI. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  9 963  9 932  XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831  XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,70  17,13  3,57  3,65  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułStrach inwestorów zastąpiła nadzieja na przyszłe zyski. Rusza „Akademia Inwestowania II”